Alètman ak timoun prematire

Materyèl sa a te konstwi pa akademisyen ak etidyan nan Fakilte Medsin nan Inivèsite Chili

Moun ki ekri li yo se: Amalia Cruz, Ma. Angélica Fernández, Marcela Goldsack, Mónica Morgues, Daniela Novoa, Ignacia Rojas, Magdalena Tapia, XImena Vascopé

Pitit mwen an fèt prematire, li kapab pran tete?

Ti moun ki fèt pa akouchman prematire yo genyen dwa pou yo bwè lèt manman yo ( UNICEF, Dekalòg prematire/ Decálogo del prematuro).

Depi nan moman manman an entène lopital la, li ta dwe resevwa enstriksyon sou kòman pou li retire retire lèt nan tete a souvan (li apwouve ke sa ogmante pwodiksyon a pati de twazyèm jou a). Ekstraksyon an kapab fèt ak men oswa ak yon aparèy ki fèt pou sa( extractor), nan kòmansman sèlman kèk gout gout lèt ap soti men ou dwe kontinye retire lèt nan de tete yo chak 2 a 3 èdtan epi kantite lèt la ap ogmante gradyèlman.

Kisa ki yon kalostwòm (calostro)?

Premye lèt ki soti nan tete manman an rele Kolostwòm, yo kapab pranl ak yon sereng an tib oubyen ak kiyè epi yo bay bebe premtire a bwè li menm si li sou rejim O. Yap mete 2 gout nan chak kwen bouch li( Kolostwoterapi), y ap fè menm bagay la chak 2 a 3 èdtan pandan premye jou bebe a fèt la pou Kolostwòm nan kapab genyen iminoglobilin ( Inminoglobulinas). Y ap fè egzèsis saa menm ke bebe a ap resevwa yon alimantasyon parantal anplis ( ALPAR).

Kòman mwen kapab bay pitit mwen tete?

Lè manman an kapab, li dwe ale nan yon laktasyon enstitisyonèl pou yo kapab retire lèt la pou li epi y ap sere li nan Sèvis Distribisyon Lèt nan Lopital oubyen Klinik (SEDILE) pou yo kapab bay bebe a li aprè selon endikasyon medsen.

Aprè egzeyat, manman an dwe resevwa yon tèmòs (iglou) avèk kèk bibon pou li kapab retire lèt la mete ladan yo pandan li lakay pandan l ap respekte tout mezi asepsi yo (san jèm ak enfeksyon) epi mentni lèt la glase pouw kapab mennenl chak jou nan SEDILE ( laktasyon a domisil).

O kòmansman, bebe prematire a ap resevwa lèt manman an (LM) a travè yon tib oubyen nazograstrik (SOG/SNG), lèt manman an kapab fòtifye selon endikasyon medikal avèk kèk fòtifyan espesyal k ap amelyone sipò kalori, klasyòm ak fosfò yo, ki nesesè pou timoun ki prematire alekstrèm yo.

Si pa gen yon kantite sifizamman lèt matènèl (lèt manman an), y ap konplete li avèk yon fòmil oubyen yon lòt lèt pou timoun ki prematire yo. Egziste yon sèl lopital nan Chili ki genyen tip de lèt sa yo.

Kilè mwen kapab ba l tete?

Lè bebe ki prematire a estab, yo dwe kòmanse yon metòd ki rele Kangourou kap pèmèt kò bebe a genyen kontak ak kò manman an, li apwouve ke metòd saa ogmante lèt manman an, bebe a prezante mwens apne (respirasyon ki koupe tanzantan) epi li pran pwa pi rapid.

Si bebe ki prematire a apwoche manman an de fason espontanee pi li eseye pran tete a, manman an dwe kitel pranl paske lap resevwa kèk gout lèt k ap edel aktive pwogresivman pratik Souse-vale-respire a.  Nan absans manman an, pwofesyonèl ki nan sant sante a ap aprann bebe a souse pandan y ap ba li manje nan tib la.

Paralèlman (An menm tan) terapis òtofonis la pral evalye avansman ak matirite timoun nan, l ap fè estimilasyon motè ak sans timoun nan jiskaske li otorize pou yo bay bebe a manje nan bouch epi pou yo pa ba li nan tib ankò.

Prezans manman an ta dwe privilejye pou li bay pitit li tete dirèkteman, nan ka manman an pa ta bay anpil lèt, li rekòmande ke yo siplemante li ak lèt yo bay timoun ki prematire yo swa atravè yon tib oswa yon ti aparèy ki jwe wòl tete a (suplementador), ki pral fasilite timoun nan kontinye alètman an e ke manman an retire lèt nan tetel pi souvan. Aktyèlman li pa rekòmande pou itilize katalòg.

Sak Ideyal la se ke lè yo bay egzeyat bebe prematire yo ap resevwa tete eksklizivman, yon bagay ki difisil pou fè an pratik, se sa kif è prematire yo oubyen timoun ki pese mwens ke 1500 gram lè li fèt, yo gen aksè pou resevwa lèt espesyal la nan CESFAM ki pi prè kote li rete a.

Timoun ki fèt prematire

Yon timoun ki genyen mwens ke 1kilo 500 gram oubyen mwens ke 32 semèn nan vant, ou dwe ba lèt manman.

Benefis saa kòmanse depi timoun nan fèt jiskaske li genyen 6 mwa.

Benefis saa la pou timoun ki genyen FONASA, ISAPRE Oubyen patikilye.

Egzijans: Genyen Control Sano

Referans