Jwèt, entegrasyon sansoryèl ak kowòdinasyon

Materyèl sa a te konstwi pa akademisyen ak etidyan nan Fakilte Medsin nan Inivèsite Chili

Moun ki ekri li yo se: Belén Díaz Vargas , Nadia Urzúa Riveros y Marcela Vega Rivero.

Ki enpòtans jwèt genyen pou ti bebe ki fèt twò bonè yo?

Tout moun konnen ke ti bebe ki fèt twò bonè yo pral gen difikilte nan kèk domèn chak jou pandan yap viv, sitou, nan premye ane yo nan lavi yo. Gen otè tankou Toro ak Ocampo (2017) ki prezante kèk difikilte ke ti bebe ki fèt twò bonè yo konn prezante nan diferan domèn nan lavi chak jou yo, tankou;

Nan anviwònman lekòl yo, difikilte pou yo aprann, espesyalman pandan premye ane lekòl yo, osi byen ke difikilte nan inisyasyon nan ekri ak ekspresyon oral, ki ka deklanche maladi tankou disòtografi, disleksi ak disgrafi.

Nan domèn lengwistik, konpetans avanse tankou li oswa ekri fraz konplèks yo ka difisil pou timoun nan, omwen jiska 12 an. (Reuters, 2012. Citado nan Toro y Ocampo, 2017)

 

Finalman, nan domèn motè ak egzekitif, ti bebe ki fèt twò bonè yo  pandan premye ane yo pral gen mouvman mal kowòdone oswa ekstremite rijid ak flask. Li dwe fè klè ke revers sa a nan devlopman sikomotè ak amelyorasyon li yo pral nan yon vitès pi dousman pase lòt ti bebe, men pi fò nan sa yo pral reyalize bon jan devlopman sikomotè (Grupo Italfarmaco, 2017. Site nan Toro ak Ocampo, 2017).

Malgre ke difikilte yo prezante pi wo a diferan de yon timoun ak yon lòt, nou dwe mansyone  ke jwèt la se: Yon aktivite santral nan lavi timoun yo, kote yo aprann sosyalize, panse, rezoud pwoblèm , gen matirite, pran plezi ak konekte ak imajinasyon yo. (Anderson y Bailey, 2017; Toro y Ocampo, 2017), li esansyèl pou devlopman kognitif, motè, sosyal ak langaj, pou anpeche ak konpanse defisi devlopman posib, gras ak yon entèvansyon prekòs nwayo ki pi pre a (Toro y Ocampo, 2017; Palacios y al., 2015)

Nan dènye pwen sa a, fanmi ki pi pwòch yo, kit se manman an, papa a, fanmi lwen yo oswa moun kap bay swen yo, bezwen pran tan pou yo jwe ak timoun nan. Otè tankou Anderson y Bailey (2017) deklare ke “Se yon opòtinite pou paran yo konekte ak pitit yo” (p.1), epi ki pèmèt yo “Dirije aprantisaj ak ankouraje espas kote ti gason ak tifi devlope entegralman apati  kognitif, motè, sosyal ak kominikasyon” (Toro ak Ocampo, 2017, p.23).

Kidonk, granmoun yo responsab pou kreye lyen atravè jwèt, kit se gras ak swen fizik, afeksyon, lanmou eksetera, nan objektif pou gide ak ankouraje aktivite sa a kap ede ti bebe yo dekouvri mond kote y ap viv la epi aprann ladrès ki pral ede yo devlope konfyans nan tèt yo ak kapasite pou yo reyaji byen vit lè yo fas ak yon difikilte (Anderson & Bailey, 2017).

Nan ki nivo devlopman jwèt enpòtan?

Nan nivo mantal:

Jwèt la ede ti bebe ki fèt twò bonè yo devlope aspè tankou koyisyon; sa vle di ke yo kapab rezoud sitiyasyon pwoblèm, analize ak kreye estrateji, ajoute oubyen ogmante posiblite pou rete nan menm aktivite a pou yon tan long, ogmante konsantrasyon ak obsèvasyon yo.

Gen kèk fonksyon egzekitif tankou; planifye, òganize, memorize, bay travay ki pi enpòtan yo priyorite, rezoud pwoblèm ak repwodui aksyon, aspè ki pral itil lè ti gason an oswa ti fi a kòmanse etap preskolè yo. (Toro y Ocampo, 2017)

Youn nan fòm eksitasyon pou ti bebe ki fèt twò bonè yo, se rakonte yon istwa, pale ak diferan ton vwa ak enkòporasyon mizik, espesyalman lèt la “Enplike divès fonksyon mantal nan pwosesis li yo, tankou memwa ki asosye ak mizik (kodaj, depo). ak rekiperasyon)” (Dowley et al., 2013. Site nan Berrocal and Soria, 2018; Amor, 2020).

Nan nivo motè:

Jwèt la itil paske li pral kontribye nan ranfòse jwenti yo ak elaji mouvman kò yo nan popilasyon an ak nesans twò bonè. Jwèt la pral pèmèt yo reyalize yon devlopman motè adekwat, nan yon ritm ki pi apwopriye, osi byen ke reyalize mouvman plis kowòdone, tankou kòmansman an nan mach la kowòdone bra ak janm ak deplasman nan espas yo, tankou lè jere jete objè. nan adrès diferan; pi gwo sekirite nan mouvman yo, pi bon kowòdinasyon, balans, ak ritm nan ekzekisyon aksyon yo pral konnen.

Se poutèt sa, kèk aspè enpòtan nan nivo motè ki devlope nan jwèt la se;

→ Mouvman kò, kowòdinasyon ak ritm

→ Schéma kò

→ Konpetans lokomosyon

→ Ladrès manipilasyon

→Konpetans estabilizasyon (Toro and Ocampo, 2017, p.47)

Nan nivo langaj:

Jwèt la itil paske li ede tibebe yo devlope akizisyon de langaj ekspresyon ak konplè; Li se aprann sosyalman nan entèraksyon ak kamarad ak granmoun, konprann relasyon yerarchize ak asepte wòl. (Toro ak Ocampo, 2017)

Epitou ke yo konprann langaj senp, sa vle di ke yo “jere pwononse non yo ak non moun ki pwòch yo. Ogmante leksik mantal ou ak entèrnalize diskou a. Repete mo yo tande nan konvèsasyon yo, rekonèt siyifikasyon yo epi akeri entansyon kominikasyon ak reyalize ranfòse aparèy fono-artikulatwa a, ki pèmèt pwodiksyon fonèm espesifik ak emisyon vwa a. (Toro ak Ocampo, 2017, p.76)

Se poutèt sa, kèk aspè enpòtan nan nivo lang ki devlope nan jwèt la se;

→ Ekspresyon oral

→ Lang kò

→ Kominikasyon

→ Lang siy (Toro and Ocampo, 2017, p.49)

Konsènan eksitasyon bonè nan ti bebe twò bonè, yo itilize teknik tankou pozisyone tèt ou devan timoun nan epi fè mouvman ak bouch, nen, sousi, ak je, konsa rekonèt ekspresyon diferan nan figi a, tankou; kole lang, gonfle machwè yo, chante, elatriye, pou tibebe a wè vokalizasyon an (Veguillas, 2021).

Nan fason rezime, Palacios et al., (2015) mansyone nan gid yo pou manman ak papa ti bebe twò bonè apre egzeyat lopital, kèk fason yo estimile ti bebe a nan premye mwa li yo tankou;

 • Pale ak li epi chante pou li.
 • Bay li karès ak yon manyen delika. Fwote ak karese ti bebe a dousman, nan yon fason bèl, espesyalman sou bra yo ak janm yo. Fasilite bon devlopman motè ak psiko-emosyonèl
 • Anbrase l. Ou pral konsa favorize trankilite yo epi ede yo kalme.
 • Metòd kangouwou, kontak po-a-po. Li pral ede, pami lòt bagay, kontwole tanperati, respire ak sik dòmi-reveye, osi byen ke ankouraje kwasans, ede fè fas ak estrès ak kenbe ou ansanm.
 • Pran swen pozisyon yo. Li esansyèl pou devlopman sikomotè. Pozisyon apwopriye pwoteje kont kontraksyon kò, defòmasyon kranyal, favorize ton an apwopriye ak libète mouvman. Eseye bay priyorite nan pozisyon kote li te nan matris la.
 • Bay nouvo stimuli, kit yo objè (mobil, jwèt, mizik, elatriye) oswa anviwònman. Pran l ‘pou yon ti mache pi vit ke posib.
 • Sèvi ak mizik. Jwe mizik dous pou estimile sans li epi detann li.
 • Fè egzèsis eksitasyon espesifik avè l. Pale ak pedyat ou ak pwofesyonèl swen bonè davans pou yo ka diskite epi montre w ki egzèsis yo ka fè pou tibebe w la. (p.55-56)

Tout sa yo mansyone an konjonksyon avèk eksitasyon bonè, konprann kòm “Yon seri aktivite ki te fèt dirèkteman oswa endirèkteman depi nan laj ki pi bonè, ki vize a bay pi gwo kantite opòtinite posib pou entèraksyon efikas ak bon jan ak anviwònman imen an ak fizik” (Orrego). ,2017, p.58), yo sitou baze sou plastisit nan sèvo, depi “Pandan premye ane yo, anpil nan difikilte inisyal yo ka simonte gras a lefèt ke sèvo a ka reòganize, se konsa ke pati entak nan li yo sipoze a. kontwòl ak fonksyone pati ki blese oswa ki pa fonksyone” (Palacios et al., 2015, p.53)

Finalman, rechèch ak teyori sijere ke pi bonè eksitasyon bonè kòmanse, pi gwo enpak li pral genyen sou lavi tibebe yo, men li enpòtan pou evite eksitasyon twòp, izolasyon ak move eksitasyon (Palacios, 2015).

Ki sa ki sou entegrasyon sansoryèl (sansoryalite)?

Entegrasyon sansoryèl, dapre Jean Ayres (jan yo site nan Beaudry, 2003), se “pwosesis newolojik ki òganize sansasyon pwòp kò a ak nan anviwònman an, ki fè li posib pou sèvi ak kò a yon fason efikas nan anviwònman an”.

Kidonk, sèvo nou an bezwen yon sèten kantite opinyon sansoryèl pou jenere yon repons eksitasyon newòn (Niutanen et al., 2019). Nan sans sa a, Ayres pale de repons adaptasyon lè, an reyaksyon a demand anviwònman an, yo pwodwi repons ki apwopriye pou konpòtman (Jorquera & Romero, 2016).

Kidonk, jan yo eksplike sa pa Niutanen et al. (2019), sèvo a vin sansibilize ak estimilis sa yo ki mande atansyon ak repons imedya, anplis de abitye ak estimilis ki abitye e, kidonk, pa bezwen atansyon konstan. Sa ki pi wo a, dapre menm otè a, balanse pa modulasyon, sa vle di, atravè yon “pwosesis regilasyon sèvo ki fasilite kèk repons epi anpeche lòt moun” (p. 46). Kontinyòm repons konpòtman an varye de estrateji règleman pasif ak aktif ki reflete karakteristik pèsonèl chak moun epi yo ka klase dapre yon papòt newolojik, se sa ki, dapre kantite estimilis ki nesesè pou yon repons konpòtman egziste:

 • Yon moun ki gen yon papòt segondè newolojik ak yon estrateji repons konpòtman pasif pa okouran de anviwonman an epi li rete degaje.
 • Yon moun ki gen yon papòt ki ba ak yon estrateji repons pasif fasil distrè epi li gen difikilte nan sitiyasyon okipe ki ofri sansasyon.
 • Yon moun ki gen yon papòt segondè ak yon estrateji repons aktif, chèche opòtinite ak santiman fò.
 • Yon moun ki gen yon papòt ki ba ak yon estrateji repons aktif gen tandans kontwole sansasyon, petèt ak konpòtman konpulsif.

Kapasite pou fè fas ak defi de pli zan pli konplèks se yon endikatè ke pwosesis entegrasyon sansoryèl la ap pran plas epi, anplis, devlopman nan pwosesis sansoryèl ankouraje.

Konsènan devlopman ti bebe ki fèt twò bonè yo

Swen entansif neonatal, eksitasyon sansoryèl twòp, ak plizyè pwosedi douloure ka afekte devlopman sèvo tibebe a. Estrès ka afekte pwosesis entegrasyon miltisansoryèl ti bebe a, pèsepsyon nan tèt li ak anviwònman an epi gen konsekans negatif sou devlopman timoun nan (Niutanen et al., 2019).

Anplis de sa, nesans anvan tèm ogmante enkyetid konpòtman pètèt ki gen rapò ak yon maladi pwosesis sansoryèl (Niutanen et al., 2019). Menm jan an tou, nan ti bebe twò bonè ak timoun yo, yo montre yon gwo risk pou:

Konsiderasyon:

 • Depistaj pwosesis sansoryèl woutin, entèval entèvansyon, ak konsiltasyon paran pou amelyore pwosesis sansoryèl ak devlopman nerokognitif.

 • Li enpòtan pou swiv ak sipòte devlopman nan entegrasyon sansoryèl ak pwosesis nan tibebe ki fèt avan tèm omwen jiska laj lekòl (Niutanen et al., 2019).
 • Nan entèvansyon ki soti nan apwòch entegrasyon sansoryèl la, li esansyèl ke, jan Beaudry (2013) fè remake, yo kontinye pwopoze defi ki ankouraje “devlopman nouvo ladrès epi ki ajiste ak nivo fonksyone timoun nan genyen” (p. 4), ap eseye kenbe balans ki genyen ant kapasite chak timoun, bezwen imedya yo prezante, nivo devlopman ak motivasyon intrinsèques.

Referans