Pwofesyonèl sante inite neonatoloji

Materyèl sa a te konstwi pa akademisyen ak etidyan nan Fakilte Medsin nan Inivèsite Chili

Moun ki ekri li yo se: Viriam Castillo, Amalia Cruz, Ma. Angélica Fernández, Marcela Goldsack, Mónica Morgues, Daniela Novoa, Ignacia Rojas, Magdalena Tapia, Ximena Vascopé Martínez.

El equipo de salud que participa de la atención de recién nacidos en el servicio o unidad de neonatología está conformado por diferentes profesionales, entre los que encontramos médico, enfermera/matrona, TENS, kinesiólogo/a, fonoaudiólogo/a, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogo/a, asistente/trabajador social.

Doktè

Las especialidades médicas de Ginecología y Obstetricia se dedican a la prevención y cuidado de la salud integral de la mujer en las distintas fases de la vida: adolescencia, edad reproductiva y post menopausia, además del control del embarazo y del tratamiento de las patologías asociadas a éste. Asimismo, se ocupa del embarazo, el parto y el período posterior a éste.

Por otra parte, la neonatología es una subespecialidad médica derivada de la pediatría, que se encarga del cuidado, diagnóstico y tratamiento de los recién nacidos, ya sean sanos o con alguna patología

Ambas subespecialidades en conjunto conforman la Perinatología.

http://www.medicina.uchile.cl/postgrados/10135/neonatologia

El/la neonatólogo/a se ocupa de los cuidados del recién nacido desde su gestación, período neonatal inmediato, transición a la vida extrauterina, enfermedades del período neonatal, prematurez, malformaciones congénitas y secuelas derivadas de esta etapa de vulnerabilidad.

https://www.clinicasantamaria.cl/especialidades/especialidad/ginecologia-obstetricia-y-neonatologia

Después de nacer, este equipo se encarga del proceso de adaptación de la vida extrauterina en los primeros 28 días de vida o 44 semanas postconcepcionales. Usualmente se dedica a tratar las consecuencias de inmadurez de los órganos

https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/neonatologia#

Luego de los 28 días de nacido o 44 semanas EGC, se le empieza a considerar como lactante, y esa ya comienza a ser el campo de la pediatría general.

“Los principales pacientes de los neonatólogos son los neonatos o recién nacidos, en lo que respecta a la evaluación de su desarrollo normal así como del diagnóstico y tratamiento de sus trastornos y enfermedades, los cuales requieren de un cuidado especializado fundamentalmente originados por la prematurez, el bajo peso o las malformaciones.” (Gutierrez et al 2019)

Prensipal domèn aksyon Neonatoloji yo se:

 • Swen tibebe a nan moman akouchman an
 • Kontwòl peryodik nan puerperium pandan twa premye jou apre nesans la, epi finalman, egzeyate pasyan an ak enstriksyon pèsonalize.
 • Difizyon ak jesyon bay tete eksklizif
 • Jesyon patoloji nan konpleksite mwayen ak gwo nan peryòd neonatal la
 • Jesyon ekstrèm prematire
 • Jesyon pasyan ki gen plizyè malformasyon oswa maladi jenetik.
 • Atansyon nan reyinyon miltidisiplinè ak asistans paran yo, depi peryòd neonatal la ak pita.
 • Jesyon sitiyasyon trè konplèks ak reyinyon etik, pou pran desizyon apwopriye ansanm ak paran yo.

https://www.clinicasantamaria.cl/especialidades/especialidad/neonatologia

Doktè an chèf an responsab inite oswa sèvis neonatoloji a, epi li pral responsab pou planifikasyon ak kowòdone travay entèn, ki gen ladan pèsonèl pwofesyonèl ak teknik pou swen imedya, osi byen ke kowòdinasyon ak sèvis klinik ak inite ijans. (Novoa P, 2009)

Doktè ki asiste a se li menm ki bay swen dirèk bay pasyan yo asiyen yo. Yo pral kowòdone travay ant ekip sante neonatoloji a, yon fason pou dispozisyon medikal la se yon antye entegre ki favorize pasyan an ak fanmi yo nan pwen de vi fizik, sikolojik ak sosyal. Yo pral enfòme fanmi yo oswa manadjè dirèk yo klèman ak verite sou sitiyasyon klinik pasyan yo. (Novoa P, 2009). Kidonk, kòm responsab pasyan an, se li ki responsab admisyon ak entène lopital, bay swen dirèk bay pasyan li yo, jenere yon dyagnostik klinik, endikasyon tès, pwosedi ak tretman ki apwopriye pou chak pasyan. Li responsab tou pou referans bay espesyalis, sekou, ak transfè andedan ak deyò inite a. Li responsab pou bay paran tout enfòmasyon yo, pou rezoud dout ak enkyetid yo. Anplis de sa, li kowòdone swen an jeneral ak jesyon pasyan an, garanti ke yo resevwa tout swen ki nesesè yo kontinye devlopman yo, kowòdone travay ekip sante a soti nan yon jesyon konplè konsantre sou jaden yo biopsikososyal. Nan nivo administratif, yo fè yon vizit klinik chak jou, patisipe nan livrezon chanjman, jesyon konplè nan dosye klinik la, antre nan enfòmasyon klinik nan rejis òdinatè lokal la, odit, fòmasyon entèn.

Fanmsaj / sou - Enfimyè

Neonatoloji divize an diferan inite, selon kondisyon chak tibebe ki fèk fèt ak kondisyon eta jeneral li yo, yo pral bay kota kote li dwe rete a.

Fanmsaj oswa enfimyè pwofesyonèl la pral gen travay administratif ak klinik ki depann de inite kote yo travay la, bay swen konplè ak yon apwòch biopsikososyal.

Fanmsaj (yo) oswa enfimyè neonatoloji yo responsab pou swen dirèk pasyan yo, fòmile ak egzekite travay espesifik selon kondisyon pasyan an, egzekite endikasyon medikal yo, sipèvize konfòmite ak plan swen enfimyè yo epi kenbe tout dosye pasyan yo anba swen yo.

Fanmsaj / enfimyè neonatoloji nan pawas akouchman

Fonksyon klinik: Pwofesyonèl ki responsab pou verifye adaptasyon kadyorespiratwa chak tibebe ki fèk fèt, bay swen imedya , ankouraje atachman imedya, bay tete bonè ak thermoregulation.

Fonksyon administratif: dosye atachman pou konfòmite ak objektif MINSAL la.

Fanmsaj / enfimyè neonatoloji nan swen imedya

Fonksyon klinik: Ankouraje adaptasyon cardiorespiratory ak etap tranzisyon nan sal obsèvasyon an. Fè mannèv reanimasyon, egzamen jeneral ak segman fizik, antropometri, pwofilaktik ak pran tès. Anplis de sa, yo dwe gen kapasite pou fè tès depistaj tibebe ki gen risk pou yo mande yon doktè rapid atansyon epi aplike mezi imedya pou ankouraje estabilizasyon.

Fonksyon administratif: Idantifye chak NB ak yon braslè, fè yon dosye klinik, anrejistre livrezon.

Fanmsaj / enfimyè neonatoloji nan swen minimòm / ICU ak ICU

Wòl chak fanmsaj pral depann de chanm swen kote yo pral fè depandan de gravite tibebe ki fèk fèt la, yo te sipèvizè swen klinik pa teknisyen neonatal yo, ak egzekitè dirèk swen neonatal nan swen entansif (ijyèn ak konfò, neurodevlopman, nitrisyon). , jesyon respiratwa, terapi oksijèn, pami lòt moun).

 

fonksyon klinik: Pwofesyonèl responsab pou swen konplè tibebe ki fèk fèt la, fè egzamen fizik jeneral ak segmantal, kontwòl siy vital, pwòpte ak konfò, egzekite endikasyon medikal, tretman famasi (preparasyon ak administrasyon), enstalasyon aksè venn periferik ak santral, enstalasyon tib manje. , pran egzamen, edike paran oswa gadyen legal, ankouraje bay tete, fè admisyon ak egzeyat medikal, egzekite transfè andedan ak siplemantè lopital, fè pati ekip reanimasyon an.

 

Nan lòt men an, li an chaj nan sipèvize ak asire swen konplè tibebe ki fèk fèt, fè pwomosyon nerodevlopman yo, atachman ak swen kangouwou.

 

Fonksyon administratif: Fè yon plan fanmsaj espesifik pou chak tibebe ki fèk fèt selon endikasyon medikal, jere entèkonsiltasyon ak transfè, fè yon lyen ant ekip swen neonatal la (doktè, kinezyològ, nitrisyonis, patolojis lapawòl, terapis okipasyonèl, teknològ medikal, sikològ) ak paran. , Egzekite admisyon ak anrejistreman administratif, fè dosye ki koresponn ak chak pwosedi.

Enfimyè fanmsaj nan pwogram Chili Crece Contigo

Fonksyon klinik ak administratif: Pwofesyonèl ki fè pati ekip devlopman sosyal la, ki responsab pou konnen ka vilnerab yo nan inite a ak egzekite yon aksyon èd biopsiko-sosyal, òganize vizit paran yo (nan yon pandemi), se yon lyen ant sistèm anndan lopital la ak deyò. -of-lopital, fè kou fòmasyon pou anplwaye yo.

Fanmsaj laktasyon

Fonksyon klinik ak administratif: ranfòse bay tete pandan peryòd entène lopital la, fè klinik tete apre egzeyat pou tibebe ki fenk fèt, kolabore ak edike nan ekstraksyon ak konsèvasyon lèt tete epi egzekite pwogram kolostrom nan tibebe ki fenk fèt.

IAAS enfimyè fanmsaj

Fonksyon klinik ak administratif: Fè pwotokòl klinik pwosedi yo, sipèvize travay pwofesyonèl kòrèk la pou evite pratik ki pa apwopriye epi anpeche enfeksyon nosocomial.

Fanmsaj /Tèt Enfimyè oswa Kowòdonatè:

Li pral ranpli fonksyon administratif, òganizasyon anplwaye yo, kolabore nan fonksyon klinik la epi asire kontinwite swen konplè pasyan an.

Kinezolojis

Kinezyoloji neonatal adrese pwoblèm kinezik soti nan prevansyon, pwomosyon ak tretman. Atravè entèvansyon konplè byen bonè, yo ankouraje nerodevlopman ak yon kondisyon respiratwa adekwa nan pasyan neonatal la, ak anfaz espesyal sou pasyan twò bonè. ( Mühlhausen , G, 2016; Eksepte Fuentes, H., 2020). Li enpòtan pou pran an kont swen fizik konplè, tou de respiratwa ak neurorehabilitation , epi konsidere itilizasyon lajè nan vantilasyon mekanik, reta neuromotè, ak gwo depans sante ki enplike, li esansyèl pou gen pwoteksyon pa yon terapis fizik.

Terapi respiratwa gen kòm objektif fondamantal prevansyon oswa tretman konplikasyon respiratwa ki sòti nan kondisyon pasyan an (akòz kondisyon li nan imaturite sistèm respiratwa a ak maladi ki asosye), entène lopital pwolonje ak mezi terapetik (espesyalman vantilasyon mekanik ak terapi oksijèn). . Entèvansyon nan yon fason entegral ak teknik respiratwa kinesik ak pwezante nan 3 kondisyon prensipal: ogmante sekresyon bwonch, efondreman nan poumon ak diminye aflu nan volim lè nan poumon, amelyore omeyostazi gaz san, fasilite yon bon jan vantilasyon / perfusion rapò, anpeche efondreman nan Airway la. ( Mühlhausen , G., 2016; Salvo, H., 2020).

Anplis de sa, yo bay terapi ki baze sou nerodevlopman ak swen ki santre sou fanmi an, ansanm ak papa ak manman, ki pèmèt yo nan relasyon yo ak swen ak tibebe a . Yo evalye konpòtman motè espontane tibebe a, yo rekonèt bezwen ak siy estrès chak ti bebe yo epi yo reponn kòmsadwa, yo modile aktivite neral la lè yo modile anviwònman an, elimine faktè estrès (modifye limyè, bri), kenbe ak otonòm konpòtman tibebe a, bay eksperyans mouvman selon devlopman yo, fasilite òganizasyon motè ak entèraksyon ak anviwònman an (kontak po a po oswa metòd manman kangouwou, manyen ak kenbe ak sipò, souse ki pa nitritif, flechi ak pozisyon nan liy mitan, mouvman mondyal gide, chanjman nan pozisyon, vètikalizasyon, eksitasyon vestibilè) (Byrne, 2013) ( Mühlhausen , G, 2016) (Salvo Fuentes, H., 2020). Ansanm ak sa a, kinesiologists yo travay nan yon fason miltidisiplinè ak tout ekip sante neonatoloji a, sipòte entèvansyon medikal oswa fanmsaj / enfimyè, sitou ki gen ak delivre eleman modulation, espesyalman nan fè fas a doulè, yo tou kolabore ak terapis lapawòl nan terapi doulè. Fòmasyon oral pandan manje ak fanmsaj jwenti sipòte bay tete ak manman yo.

Nan nivo administratif, yo fè estatistik konstan sou diferan sèvis yo bay yo, fè yon anamnèz ak paran yo, revize epi ekri nan dosye klinik la, revize endikasyon ak egzamen medikal pou asire estabilite ki nesesè pou fè terapi, jenere yon kinesik. plan tretman ansanm ak paran yo ak ekip neonatoloji a, kontwole pasyan yo ak entèvansyon yo sou tan, patisipe nan reyinyon klinik yo.

Li enpòtan pou mete aksan sou entèvansyon kinezik la pa fini nan inite neonatoloji a, men pito li kontinye selon bezwen chak pasyan apre egzeyat nan pwogram swivi pou tibebe twò bonè ak abilitasyon bonè oswa reyabilitasyon sansomotè ak respiratwa nan klinik yo. , espesyalman nan chanm siveyans enfeksyon respiratwa egi timoun (ARI).

Terapis Lapawòl

Patolojis lapawòl k ap travay nan inite neonatoloji bay tibebe ki fenk fèt ak fanmi yo sèvis ki gen rapò ak kominikasyon, koyisyon, manje ak vale, ansanm ak edikasyon nan domèn sa yo pou tout ekip sante a. Nenpòt entèvansyon fèt dwe baze sou swen ki konsantre sou neurodevlopman ak fanmi an.

Se poutèt sa, fonksyon li yo gen rapò ak:

 • Idantifikasyon bonè ti bebe ki riske prezante difikilte nan devlopman kominikasyon, koyisyon, manje ak vale.
 • Fè evalyasyon klinik tibebe a ak fanmi li pou detekte pwoblèm kominikasyon, koyisyon, manje ak vale.
 • Bay tretman pou pwoblèm kominikasyon, kognisyon, manje ak vale tibebe a.

(Asosyasyon Ameriken Lapawòl-Lang-Odyans, 2004)

Objektif la se reyalize san danje, efikas ak bèl/konfòtab manje oral, ki satisfè kondisyon nitrisyonèl tibebe a, ansanm ak ankouraje bay tete.

Evalye estrikti orofasyal, tou de reflèks pwoteksyon ak adaptasyon, osi byen ke souse ki pa nitritif ak nitritif, ansanm ak evalyasyon an nan bay tete ansanm ak rès la nan ekip la. Tou depan de evalyasyon an, defini konpòtman pou swiv konsènan manje, ansanm ak eksitasyon bonè nan paramèt yo ki te chanje pou favorize reyalizasyon nan manje oral (rechèch, souse, mòde, pwotrusion, ak vale).

(Alvarado Meza 2020; Velasco Vargas 2014)

Anplis de sa, li se youn nan pwofesyonèl ki an chaj tès depistaj odyans neonatal pou tibebe twò bonè ki peze mwens pase 1,500 gram nan nesans ak/oswa mwens pase 32 semèn jestasyon, fè potansyèl oditif oditif nan sèvo nan tou de zòrèy. Ou dwe sipèvize, kowòdone ak fè egzamen tès depistaj yo, ansanm ak ranpli dosye yo, fè entèkonsiltasyon an ak bay sitasyon yo bay sèvis Otorinolaringoloji lè sa apwopriye. Apre egzeyat nan inite a, si tibebe a mande pou evalyasyon odyolojik, li se youn nan pwofesyonèl ki responsab ansanm ak teknològ medikal yo.

ENT mansyone. Li responsab tou pou reyabilitasyon oditif si sa nesesè.

(Ministè Sante Chilyen, 2009)

Li enpòtan pou mete aksan sou entèvansyon lapawòl-lang pa fini nan inite neonatoloji a, men pito li kontinye selon bezwen chak timoun apre egzeyat nan pwogram swivi twò bonè ak atansyon bonè nan nivo langaj, kominikasyon, tande ak manje.

Terapis Okipasyonèl

Wòl terapis okipasyonèl la nan domèn neonatoloji koresponn ak “bay sèvis konplè, ki gen ladan evalyasyon, tretman, edikasyon, pran desizyon, sipò fanmi ak planifikasyon egzeyat” ( Nightlinger , 2011, p.243). Li travay sitou nan senk domèn entèvansyon: kontwòl anviwònman an, enstriksyon bay fanmi ak/oswa moun k ap bay swen, manje, pozisyon ak eksitasyon sansoryèl, (Carrasco, B. et al., 2018) . Anplis de sa, youn nan misyon terapis okipasyonèl la koresponn ak kreye kondisyon ki nesesè pou jenerasyon yon anviwonman bèl, ak objektif pou favorize diferan subsistèm ti bebe a (De Rose, 2013; Ruiz. et al., 2013).

An relasyon ak wòl moun k ap pran swen tibebe a jwen, sa gen pou wè ak bay yo sipò, nan ankouraje kreyasyon espas kalm ak distraksyon. Sa a se yon gwo èd lè w ap konsidere nivo segondè nan estrès ak enkyetid ke yo sibi. Anplis de sa, terapis okipasyonèl kontribye nan fòmasyon nan atachman ant moun kap bay swen an ak tibebe ki fèk fèt la, depi, jan mansyone pi wo a, yo bay espas pou kalm ak distraksyon, ki nesesè pou relasyon tou de pati yo (ti bebe ak moun kap bay swen) yo tache. Menm jan an tou, li nesesè ke gen yon òganizasyon nan vizit yo, yon anviwònman akeyan ak yon ekip travay ki transmèt enpòtans ki genyen nan vizit yo pou rekiperasyon pitit yo ak karakteristik sa yo ka fasilite pa terapis okipasyonèl la

(Carrasco, B. et. al., 2018; Azevedo, L., et al, 2019) .

 

Teknisyen Paramedikal

Teknisyen paramedik la se ofisyèl nan inite neonatoloji ki responsab pou fè swen enfimyè ki pwograme ak plase yo, nan yon fason konplè, alè, zanmitay ak imen. Anplis de fonksyon nan preparasyon dwòg nan estasyon enfimyè ak sipò nan pwosedi medikal ak retrèt. (Novoa P, 2009)

Yo fè aktivite pwòpte ak konfò, ede doktè ak/oswa fanmsaj/enfimyè nan pwosedi pwogrese ak ki pa pwogrese, edike ak siveye aktivman moun kap bay swen tibebe ki fèk fèt yo, ede nan transfè ak sekou pasyan nan inite a. Epitou pote aktivite nan yon nati administratif, yo kolabore ak swen ak antretyen nan founiti medikal ak ekipman, estatistik chak jou nan sèvis yo fè, yo kolabore nan fòmasyon an ak oryantasyon nan teknisyen enfimyè.

Nitrisyonis:

Objektif Nitrisyonis nan klinik sèvis Neonatoloji se swen nitrisyonèl konplè pasyan an, kontribye nan manje ak nitrisyon adekwat yo nan lòd yo ankouraje kwasans ak devlopman optimal timoun nan, fè fanmi an ak anviwònman pwòch yon pati nan pwosesis sa a.

Fonksyon Klinik:

 • Fè vizit chak jou nan tout pasyan ki entène lopital nan Neonatoloji, ak ekip pwofesyonèl respektif la, yo nan lòd yo dwe okouran de nouvèl medikal nitrisyonèl, tolerans ak evolisyon nan pasyan an, elatriye.
 • Fè yon anamnèz alimantè bay pasyan an pou fè evalyasyon nitrisyonèl, terapi rejim alimantè , kontwòl konsomasyon, balans dlo, balans nitrisyonèl pou pasyan ki bezwen li.
 • Konnen istwa medikal ak idantifikasyon pasyan an, ansanm ak dyagnostik medikal yo ak paramèt laboratwa yo.
 • Fè planifikasyon manje nitrisyonèl pou pasyan an akò avèk ekip k ap trete l la.
 • Patisipe nan siveyans ak swivi pasyan an.
 • Kenbe yon dosye sou fèy vizit chak jou nan istwa jeneral pasyan an, dyagnostik, endikasyon terapetik dyetetik , evolisyon ak obsèvasyon, endikasyon kontwòl konsomasyon, balans dlo ak balans nitrisyonèl.
 • Enskri nan dosye klinik entèvansyon nitrisyonèl yo te fèt ak evolisyon nitrisyonèl pasyan an.
 • Fè edikasyon manje bay fanmi an pandan sejou lopital la ak nan moman egzeyat la.
 • Ankouraje ak konseye eksklizif bay tete nan timoun ki poko gen sis mwa.
 • Bay konsèy sou seleksyon ak evalyasyon lèt ak fòmil enteral pou enkòporasyon nan itilizasyon klinik.

Psychosocial dupla (Sikològ - Travayè sosyal)

Sikològ

Sikològ nan Sèvis Neonatoloji ranpli wòl akonpaye ak pran swen dyad manman-pitit la, fanmi tibebe ki fèk fèt lopital la, toujou ankouraje atachman paran yo. Epi tou, si sa nesesè, bay ekip sante neonatoloji sipò.

Bay paran sipò sikolojik, depreferans kòmanse nan etap prenatal la, ankouraje kontak po a po, patisipasyon paran yo nan swen ak lyezon afektif ak ti bebe a, konprann bezwen ti bebe a epi yo kapab reponn yo. Yo fondamantal nan prevansyon ak deteksyon bonè nan sikopatoloji ak detrès emosyonèl nan moun kap bay swen yo.

Li akonpaye paran yo pandan vizit yo bay tibebe yo, li genyen epi ankouraje yon kote ki an sekirite pou vizit, livrezon enfòmasyon ak pran desizyon ak ekip sante a. Travay ak paran yo sou chagren, enkyetid, kilpabilite ak rejè ki ka egziste, osi byen ke ogmante estim pwòp tèt yo ak otonòm nan moun k ap pran swen, fòmasyon atachman, aprantisaj ak fòmasyon moun k ap pran swen nan swen ki vin apre tibebe a.

Anplis de sa, li pote aksyon prevansyon estrès pòs-twomatik, aksepte dout ki parèt pandan entène lopital pou misyon pou minimize difikilte paran yo genyen. Ansanm ak akonpaye eksperyans nan lanmò neonatal ak dèy.

Li fè atelye gwoup pou tou de paran yo ak ekip neonatoloji a pou bay zouti sikolojik pou apwòch chak jou ak tou de tibebe ki fenk fèt ak paran yo.

Travayè Sosyal

Ofri pasyan yo ak manm fanmi yo swen konsènan regilarizasyon pansyon, pwosesis benefis yo, konsèy administratif ak legal, entèvansyon nan fanmi, travay ak faktè risk sosyal pou ranfòse swen pasyan yo, li entèvni tou nan sitiyasyon konfli fanmi ki ta ka diminye siksè tretman oswa pwolonje. entène lopital pasyan an; ak lyezon ak Sant Sante oswa Entèsektè a , pou swiv ka pasyan frajil ak/oswa manm fanmi ki nan bezwen.

Sitiyasyon risk sosyal:

 • Refize gwosès oswa endiferans emosyonèl
 • Mank kontwòl ak siveyans medikal nan gwosès la
 • Neglijans pèsonèl nan manje ak ijyèn
 • Adolesan
 • Medikaman twòp oswa ki pa apwopriye, ekspoze a radyasyon
 • Prezans maladi ki ka lakòz malformasyon oswa enfeksyon feto-neonatal (espesyalman Sendwòm Defisyans Iminitè Akeri ak Maladi Transmèt Seksyèlman)
 • Itilizasyon tabak ki pa apwopriye
 • Itilizasyon dwòg/alkòl
 • Prezans sikopati, maladi mantal, andikap fizik, mantal oswa sansoryèl
 • Promiscuity/ Pwostitisyon
 • Ba nivo kiltirèl/ekonomik ak chomaj
 • Istwa move tretman, ak minè anba gadyen
 • Mank lojman, oswa ak kondisyon sanitè pou minè a
 • Etranje san swen sante sekirite sosyal
 • Sipozisyon responsablite paran yo: manman selibatè, separe oswa divòse, vèv, abandone, elatriye.
 • kraze fanmi
 • Mank vizit nan minè yo
 • Istwa otoliz

Entèvansyon ak fanmi

Entèvyou ak paran yo nan minè a ak nan kèk ka entèvyou a ak fanmi pwòch yo te pote yo nan lòd yo elabore yon dyagnostik sosyal.

Dyagnostik sa a bay yon vizyon sou fanmi ak anviwònman sosyal paran minè a, pou planifye egzeyat lopital la ansanm ak Ekip entèdisiplinè Neo a, paran ak pwofesyonèl nan Sant Sante yo nan zòn yo, ki pral kontwole minè a, yon fwa yo voye rapò rekòmandasyon an. Entèvansyon sa a ta dwe bay enfòmasyon sou resous ak sèvis sosyal ak konsèy sou sitiyasyon itilizatè a prezante ak sou posibilite ak enpòtans pou itilize yon sèten resous oswa referans bay lòt sèvis ak pwofesyonèl.

Pandan peryòd entène lopital minè a nan inite sa yo, yo evalye atitid ak kapasite paran yo ansanm ak sikològ la ak anplwaye yo:

 • Konpòtman ak minè a
 • vizit ki fèt
 • Dire vizit yo
 • Volonte paran yo manje pitit yo
 • Si w poze kesyon konsènan sante pitit ou yo
 • Nan ki kondisyon paran yo rive pou vizite?

Si yo ta detekte sitiyasyon ki gen gwo risk pou minè a, Tribinal Lafanmi an enfòme, pou li ka evalye ak etidye sitiyasyon an, epi kontinye pou dekrè yon mezi pwoteksyon. Yo konsidere mezi sa yo pou pwoteksyon minè yo:

 • Èd oswa sipò fanmi nan sitiyasyon risk
 • Sipozisyon an nan gadyen pa operasyon nan lalwa, deklarasyon alavans nan sitiyasyon an nan enpuisans nan minè a
 • swen adoptif
 • swen rezidansyèl
 • adopsyon

Referens